Znaki zatrzymania i postoju w testach na prawo jazdy

Znak zakaz postoju bywa mylony z zakazem zatrzymywania się. Na co jeszcze zwrócić uwagę podczas rozwiązywania testów na prawo jazdy? Okazuje się, że zrozumienie znaczenia tych dwóch znaków wymaga znajomości trzech  definicji. 

Jeszcze zatrzymanie czy już postój?

Różnice pomiędzy zatrzymaniem a postojem rozstrzyga art. 2. ustawy prawo o ruchu drogowym:

1) droga – wydzielony pas terenu składający się z jezdni, pobocza, chodnika, drogi dla pieszych lub drogi dla rowerów, łącznie z  torowiskiem pojazdów szynowych znajdującym się w obrębie tego pasa, przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdów, ruchu pieszych, jazdy wierzchem lub pędzenia zwierząt;

29) zatrzymanie pojazdu – unieruchomienie pojazdu niewynikające z warunków lub przepisów ruchu drogowego, trwające nie dłużej niż 1 minutę, oraz każde unieruchomienie pojazdu wynikające z tych warunków lub przepisów;

30) postój pojazdu – unieruchomienie pojazdu niewynikające z warunków lub przepisów ruchu drogowego, trwające dłużej niż 1 minutę;

Zakazy wyrażone opisanymi niżej znakami dotyczą całej drogi, a więc i chodnika, który wchodzi w jej skład, zgodnie z definicją wymienioną w punkcie 1.

testy na prawo jazdy
Znak "zakaz postoju" w testach na prawo jazdy. Źródło" zdamyto.com

Postoju i zatrzymania zakazują znaki:

Zakaz postoju

B-35: zakaz postoju B-35: zakaz postoju

Znak zakazuje postoju pojazdu rozumianego jako unieruchomienie pojazdu niewynikające z warunków lub przepisów ruchu drogowego, trwające dłużej niż 1 minutę. Oznacza to, że znak dopuszcza chwilowe zatrzymanie pojazdu np. w celu zabrania lub wysadzenia pasażera. Zakaz obowiązuje od miejsca ustawienia znaku do najbliższego skrzyżowania po tej stronie drogi, po której ustawiono znak.

Pod znakiem mogą być umieszczone tabliczki:

T-25a: tabliczka wskazująca początek zakazu postoju lub zatrzymywania T-25a: tabliczka wskazująca początek zakazu postoju lub zatrzymywania

oraz

T-25a T-25b T-25cT-26

 

 

 • -24 „tabliczka wskazująca, że pozostawiony pojazd zostanie usunięty na koszt właściciela”,
 • T-25a „tabliczka wskazująca początek zakazu postoju lub zatrzymywania”
 • T-25b „tabliczka wskazująca kontynuację zakazu postoju lub zatrzymywania”
 • T-25c „tabliczka wskazująca odwołanie zakazu postoju lub zatrzymywania”
 • T-26 „tabliczka wskazująca, że zakaz postoju lub zatrzymywania dotyczy strony placu”
 • jeżeli dopuszcza się inne odstępstwa od stosowania się do znaku B-35, na tabliczce pod znakiem umieszcza się właściwą informację o treści „Nie dotyczy...”.

Odmiany znaku B-35:
Dopuszczalny czas unieruchomienia pojazdu dłuższy niż 1 minuta lub obowiązywanie znaku w określonych godzinach, dniach tygodnia lub w danym okresie może być wskazane napisem na znaku albo na umieszczonej pod nim tabliczce.

znak Co oznacza?

Znak B-35a.svg

Zakaz postoju z informacją o okresie obowiązywania zakazu

Znak B-35b.svg

Zakaz postoju z informacją o czasie postoju

Znak B-35c.svg

Zakaz postoju z informacją o okresie obowiązywania zakazu i czasie postoju

Postoju zakazywać będą też znaki:

B-37: zakaz postoju w dni nieparzyste B-37: zakaz postoju w dni nieparzyste

Znak zabrania postoju w takim samym zakresie, jak znak B-35 „zakaz postoju”, lecz obowiązuje tylko w nieparzyste dni miesiąca. Stosowany wraz ze znakiem B-38 „zakaz postoju w dni parzyste” dla udostępnienia jednej strony jezdni co drugi dzień, np. w celu wywozu śmieci, zaopatrzenia sklepów. Zakaz nie obowiązuje od godziny 21 do 24.

B-37: zakaz postoju w dni nieparzyste B-37: zakaz postoju w dni nieparzyste

Znak zabrania postoju w takim samym zakresie, jak znak B-35 „zakaz postoju”, lecz obowiązuje tylko w nieparzyste dni miesiąca. Stosowany wraz ze znakiem B-38 „zakaz postoju w dni parzyste” dla udostępnienia jednej strony jezdni co drugi dzień, np. w celu wywozu śmieci, zaopatrzenia sklepów. Zakaz nie obowiązuje od godziny 21 do 24.

B-39: strefa ograniczonego postoju B-39: strefa ograniczonego postoju

Znak wskazuje wjazd do strefy, w której obowiązuje zakaz postoju pojazdów na wszystkich drogach. Na znaku podaje się informacje o zakresie obowiązywania np. czas obowiązywania, dopuszczalny czas postoju, określone rodzaje pojazdów. W przypadku braku takich informacji, zakaz obowiązuje w takim samym zakresie, jak wyrażony znakiem B-35 „zakaz postoju”.

Znak B-39 nie dotyczy:

 • pojazdu komunikacji publicznej zatrzymującego się na wyznaczonym dla niego miejscu,
 • pojazdu zatrzymującego się w miejscu oznaczonymi znakami:
  • D-18 „parking”
  • D-18a „parking – miejsce zastrzeżone”
  • D-18b„parking zadaszony”
  • D-44 „strefa płatnego parkowania”
 • pojazdu unieruchomionego ze względu na warunki lub przepisy ruchu drogowego,
 • autobusu szkolnego.

Zakaz zatrzymywania się

 

B-36: zakaz zatrzymywania się B-36: zakaz zatrzymywania się

Znak zabrania zatrzymywania pojazdu z wyjątkiem unieruchomienia ze względu na warunki lub przepisy ruchu drogowego. Pozostałe przepisy są analogiczne jak w przypadku znaku B-35 „zakaz postoju” .

Powyższych znaków nie odwołuje znak B-42: koniec zakazów.

Powyższe znaki umieszcza się po tej stronie drogi, po której zakaz ma obowiązywać

 

Image: